• Info
  • Login

Lokátory únikov vody a zariadenia na trasovanie potrubí a káblov

SebaKMT je celosvetový technologický líder v oblasti vývoja a výroby meracej a diagnostickej techniky pre minimalizáciu strát vo vodovodných sieťach a na trasovanie podzemných potrubných a káblových vedení. Viac ako 60 rokov sme partnerom všetkých významných prevádzkovateľov inžinierskych sietí.
viac info

Login

Počuť a vidieť úniky vody

Včasná identifikácia a rýchla a spoľahlivá lokalizácia únikov v potrubných sieťach šetrí prevádzkovateľom značné finančné prostriedky a pomáha predchádzať havarijným situáciam a s nimi spojeným materiálnym škodám. Meracie a diagnostické technológie od SebaKMT sú vďaka najvyššiemu stupňu technologického vývoja a jednoduchému ovládaniu ideálnymi nástrojmi na tieto účely.

Zónové meranie

Rozdelenie vodovodnej siete do zón (okrskov) s monitorovaním prietoku (najmä minimálneho nočného) a tlaku pomocou dataloggerov, resp. s monitorovaním úrovne a frekvencie únikových šumov pomocou logerov šumu- to sú postupy, vedúce najefektívnejšou cestou k identifikácii problematických zón, predlokalizácii poruchových úsekov a ku kvantifikácii únikov v danej zóne. Na základe týchto meraní je možné minimalizovať trvanie skrytého úniku od jeho vzniku, po identifikáciu a odstránenie a maximálne zefektívniť proces znižovania strát, vďaka stanoveniu priorít z hľadiska zón, ktoré najväčšou mierou prispievajú k celkovým stratám.

Viac info- zónové meranie prietoku
Viac info- akustický monitoring

Predlokalizácia

Ďaľším krokom po identifikácii problematickej zóny je predlokalizácia alebo vymedzenie potrubného úseku s výskytom úniku. Ak sme pri monitoringu v rámci zóny použili loggery šumu, tieto priamo zabezpečujú funkciu predlokalizácie únikov a sú najefektívnejším nástrojom pre tieto účely. Alternatívou ku loggerom šumu sú akustické odposluchové prístroje, umožňujúce snímanie a vyhodnocovanie šumu na dotykových miestach potrubnej siete. 

Viac info- predlokalizácia loggermi šumu
Viac info- akustické lokátory únikov

Bodové upresnenie úniku

Bodové upresnenie miesta úniku je finálnou fázou lokalizácie. Na tieto účely sa používajú korelátory (zamerajú vzdialenosť úniku od 2 bodov snímania únikového šumu), akustické odposluchové prístroje (pre povrchové snímanie úrovne únikového šumu) a - alternatívne - vodíkové detektory pre lokalizáciu vodíkovou metódou v situáciach, kde akustické metódy nie sú účinné (plastové potrubia, nízke tlaky, úniky na rozvodoch v rámci budov a pod.). SebaKMT ponúka prístrojové riešenia na najvyššom stupni technologického vývoja pre všetky uvedené aplikácie. 

Viac info- korelátory
Viac info- akustické a vodíkové lokátory